parallax background

Od stycznia 2021 zmiana przepisów dla ecommerce

Wywiad z Inspektorem Ochrony Danych
26 października 2020
IP BOX w pigułce. Co musisz wiedzieć aby wejść na 5% podatku dochodowego?
23 listopada 2020
 

W dobie panującej pandemii, zmiany mające nadejść dnia 1 czerwca 2020 r. przesunięto dopiero na 1 stycznia 2021 r. To dobra wiadomość dla rynku e-commerce czyli witryn i sklepów internetowych. Jest jeszcze czas na przygotowanie się do funkcjonowania z nowymi przepisami. Co więc czeka przedsiębiorców? Przede wszystkim solidna inwentaryzacja dokumentów, między innymi regulaminów.

Zakres zmian

P rzedsiębiorca będący osobą fizyczną nabędzie w określonych sytuacjach uprawnienia konsumenta. Obecnie przedsiębiorcy, którzy potocznie “biorą towar na firmę” nie mogą skorzystać z ochrony konsumenta. Od nowego roku do tego grona przepisy zaliczą również przedsiębiorców, którzy co prawda zawrą umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie będzie ona dla tej osoby posiadała charakteru zawodowego. Taka umowa będzie podlegała ogólnym regulacjom dotyczącym ochrony konsumentów. Warunkiem będzie, aby z jej treści wynikało, że nie jest to transakcja o charakterze zawodowym. Zmiany obejmować będą trzy najważniejsze uprawnienia konsumenckie w zakresie stosowania niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Warto zaznaczyć, że zmiany dotyczyć będą jedynie firm wpisanych do CEIDG. W związku z czym nie będą dotyczyć spółek prawa handlowego.

 
 
 
 

Klauzule abuzywne

Obecnie określona w Kodeksie Cywilnym kategoria niedozwolonych postanowień umownych dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Skutkuje to “kreatywniejszym” podejściem w formułowaniu regulaminów przez sprzedawców. Co prawda jednoosobowe firmy nie będą objęte ochroną instytucjonalną Prezesa UOKiK oraz powiatowych rzeczników konsumentów. Przedsiębiorcy będą mogli jednak dochodzić swoich praw w sądzie. Klauzulami abuzywnymi nazywane są postanowienia umowne, które między innymi:

“wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie”;
“przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy”;
“uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju”;
“przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy”;
“pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia”
;

Rękojmia za wady

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, o wadzie fizycznej, czyli niezgodności produktu z umową, mamy do czynienia w sytuacji:

● braku zapewnianych przez producenta właściwości,
● wydania produktu w stanie niezupełnym lub jeśli,
● produkt nie nadaje się do użytku w przeznaczonym celu.

Przesądzając o wadzie prawnej, czyli niezgodności produktu z umową, możemy mówić kiedy rzecz sprzedana:

● stanowi własność osoby trzeciej,
● jest obciążona prawem osoby trzeciej,
● jest dotknięta ograniczeniem w korzystaniu lub rozporządzaniu, wynikającym z decyzji lub z orzeczenia właściwego organu.

Na jej podstawie możemy się domagać się:

● naprawy,
● wymiany towaru,
● obniżenia jego ceny lub też,
● kompletnego odstąpienia od umowy.

Oczywiście aby uzyskać prawo rękojmi za wady towaru, umowa zawierana z sprzedawcą nie może mieć charakteru zawodowego.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Jednoosobowe przedsiębiorstwo będzie miało prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni kalendarzowych. Wystarczy złożenie oświadczenia. Jednakże są tu pewne wyjątki wynikające z art. 38 prawa konsumenckiego. Towary na indywidualne zamówienie, pod konkretny rozmiar, z logotypem czy wyprodukowane zgodnie z specyfikacją podaną przez przedsiębiorstwo nie będę objęte tą możliwością. Jeśli witryny oraz sklepy internetowe nie przeprowadzą aktualizacji regulaminów, część z ich stanie się klauzulami abuzywnymi.

Czym jest charakter zawodowy?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy przy rejestracji firmy jest wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej według klasyfikacji PKD. Kod PKD wyznacza rodzaj działalności i ramy aktywności gospodarczej, jakiej podejmuje się przedsiębiorca. W ten sposób dla stolarza właściwym rodzajem działalności gospodarczej będzie - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, zaś dla kierowcy taksówki - działalność taksówek osobowych. Dzięki przedmiotowi działalności wskazanemu w CEIDG, możliwa będzie weryfikacja, czy dana czynność, wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych, w ramach rzeczywiście wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dla osoby prowadzącej zakład stolarski zakup komputera potwierdzony fakturą VAT, nawet jeżeli komputer używany będzie w zakładzie do ewidencjonowania zamówień, nie będzie przesądzał o charakterze zawodowym transakcji, a więc przedsiębiorca będzie mógł korzystać z uprawnień konsumenta. Z drugiej strony, ten przywilej nie będzie przysługiwał stolarzowi, który zakupi wiertarki czy piły. Zakup tego rodzaju towaru, będzie czynnością wykonywaną w ramach codziennych aktywności wynikających z przedmiotu działalności, z związku z czym będzie to transakcja o charakterze zawodowym wyłączona z ochrony konsumenckiej,

Przywileje ale i obowiązki.

Przybędzie również obowiązków. Do jednych z nich zaliczy się obowiązek weryfikowania w jaki sposób zakwalifikować daną transakcję. Ważne będzie tutaj sprawdzenie zawodowego charakteru czynności opisanego powyżej, przebudowanie i przeanalizowanie swoich regulaminów, a ponadto, za każdym razem, gdy przedsiębiorca będzie chciał odstąpić od umowy lub skorzystać z rękojmi w pełnym zakresie jak konsument, konieczna będzie weryfikacja jego działalności w zadeklarowanej w CEIDG. To wszystko nadejdzie już 1 stycznia 2021 r. Warto się na to przygotować.

 
 

Chcesz być informowany o nowych artykułach? Zapisz się do newslettera.


    Yassin Al-Awir
    Yassin Al-Awir
    Prawnik w Kancelarii IT. Do jego zainteresowań należy prawo IT oraz prawo własności intelektualnej. Zapalony fan gór i muzyki alternatywnej.