Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest Kancelaria IT sp. z o.o. ul. Ałunowa 26/2 (zwany dalej Administratorem).
Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem Kancelaria IT sp. z o.o. ul. ul. Ałunowa 26/2 oraz drogą mailową info@kancelaria-it.pl.

W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  • zawarcia z Tobą umowy [o świadczenie usług IT lub konsultingu].
  • realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy z chwilą jej zawarcia.
  • wypełnienia przez nas obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy w zakresie: archiwizacji, księgowości (…).
  • dochodzenia zapłaty za nasze usługi, w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed roszczeniami innych osób (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celach marketingowych- po wyrażeniu przez Ciebie zgody na marketing (zgodę można wyrazić lub nie podczas pobierania naszych e-booków, lub przez kontakt z administratorem) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą informatyczną.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

  1. Dla zawarcia umowy i jej realizacji podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dopuszczający przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej strony umowy.
  2. Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych o, Twoje dane mogą być przekazywane:


• podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę IT Administratora, w tym firmom hostingowym w zakresie gromadzenia danych Administratora na zewnętrznych serwerach,
• podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską/kontrolną oraz księgową względem Administratora,
• firmom ubezpieczeniowym w razie kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi,
• dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo:


• dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
• sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych;
• do przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:


• dane identyfikacyjne (podstawowe, elektroniczne, biometryczne i finansowe), (tj. imię nazwisko, nazwa firmy, NIP, regon, adres, nr konta bankowego, adres e-mail)

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

  1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizowanej umowy o świadczenie usług medycznych. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z Kancelaria IT. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy zawarcia umowy o świadczeniu usług.