parallax background

Konstytucja Internetu, czyli Akt o usługach cyfrowych

Systemy ERP dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (HIS, RIS, LIS, PACS). O co zadbać? Jakich błędów unikać?
30 lipca 2023
 

Chociaż Akt o Usługach Cyfrowych (AUC) wszedł w życie 16 listopada 2022 r. to znaczna część jego przepisów stosowana będzie od 17 lutego 2024 r. Oznacza to, że przedsiębiorcom pozostało niecałe 7 miesięcy na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.


Akt o usługach cyfrowych bez wątpienia zmieni dotychczasowe funkcjonowanie Internetu. Wprowadzi szereg nowych obowiązków, do których przedsiębiorcy zobowiązani będą dostosować swoją działalność. Nie bez powodu ranga tego rozporządzenia porównywana jest z RODO. Jednego możemy być pewni nadchodzą zmiany!

Jesteś przedsiębiorcą działającym w Internecie? Prowadzisz platformę internetową? A może po prostu jesteś aktywnym użytkownikiem Internetu? Jeżeli odpowiedź, na któreś z powyższych pytań brzmi TAK, temat AUC nie powinien pozostać Ci objęty!

Przeczytaj nasz dzisiejszy wpis i dowiedz się jakie zmiany przyniesie AUC!

Do jakich podmiotów AUC jest skierowane?

A UC skierowane jest do przedsiębiorców świadczących usługi pośrednie, które przedsiębiorca oferuje usługobiorcom mającym siedzibę lub znajdującym się na terenie UE, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorcy.

Zwracamy zatem uwagę, że AUC znajdzie zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie EU, ale także przedsiębiorstw mających siedzibę w poza tym obszarem, jeżeli kierują swoje usługi do odbiorców z UE. Skoro ustaliliśmy, że AUC odnosi się do podmiotów świadczących usługi pośrednio to teraz czas rozszyfrować, co kryje się pod pojęciem usługa cyfrowa.

Zgodnie z przepisami AUC pod pojęciem usługi pośredniej należy zatem rozumieć:

1. usługę zwykłego przekazu polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
2. usługę cachingu polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tych informacji wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej ich transmisji na żądanie innych odbiorców;
3. usługę hostingu polegającą na przechowywaniu na żądanie odbiorcy usługi informacji przekazanych przez odbiorcę

Akt o usługach cyfrowych będzie zatem dotyczył:

1. przedsiębiorców świecących usługi pośrednictwa oferujące infrastrukturę sieciową;
2. przedsiębiorców świecących usługi hostingowe;
3. platform internetowych (np. platform sprzedażowych, portali społecznościowych, portali przeznaczonych do wymiany treści, serwisy oferujące wynajem lokali lub usługi turystyczne);
4. bardzo dużych platform internetowych.

Jako przykład znanych podmiotów, do których zastosowanie znajdzie AUC można wskazać: Facebook, Twitter, Amazon, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, AliExpress czy Booking.

 
 
 
 

Obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi pośrednie

To jakie obowiązki będzie zobowiązany spełnić przedsiębiorca świadczący usługi pośrednie, zależało będzie od tego, do jakiej kategorii świadczone przez niego usługi będą kwalifikowane.

Niemniej jednak AUC przewiduje także pewne obowiązki ogólne, które spełnić powinien każdy podmiot świadczący usługi pośrednie, niezależnie od tego do której grupy należy. Są to obowiązki z zakresu należytej staranności dotyczące przejrzystego i bezpiecznego środowiska internetowego.

Do ogólnych obowiązków każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi pośrednie zaliczamy:

1) obowiązek wyznaczenia pojedynczego punktu kontaktowego, umożliwiający komunikację (drogą elektroniczną) z organami państw członkowskich, Komisją oraz Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych oraz odbiorcami usług;
2) obowiązek wyznaczenia przedstawiciela prawnego na dostawców usług pośrednich mający siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, ale oferujących usługi na terytorium UE, nałożony zostanie dodatkowy obowiązek w postaci wyznaczenia przedstawiciela prawnego (osoby fizycznej lub osoby prawnej);
3) obowiązek zamieszczania konkretnych informacji o warunkach korzystania z usług;
4) obowiązek publikowania okresowych sprawozdań.

Czym są platformy internetowe

Zanim przejdziemy do wskazania poszczególnych obowiązków, które nałożone zostaną na dostawców platform internetowych, zacznijmy wyjaśnienia co należy rozumieć pod pojęciem platformy internetowej.

Art. 3 lit. i AUC

"platforma internetowa oznacza usługę hostingu, która na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania niniejszego rozporządzenia"

Zgodnie w wyżej przytoczoną definicją każda platforma internetowa będzie równocześnie usługą hostingu. Natomiast nie każdy podmiot świadczący usługę hostingu będzie platformą internetową. Aby dana usługa została zakwalifikowana jako platforma internetowa, poza elementem przechowywania informacji musi pojawić się dodatkowy element w postaci publicznego rozpowszechniania przechowywanych treści.

Na gruncie AUC możemy wyróżnić 3 kategorie platform internetowych:


1) platformy kwalifikujące się jako mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa;
2) zwykłe platformy;
3) bardzo duże platformy internetowe.

Ilość oraz rodzaj obowiązków, które zobowiązany będzie spełniać poszczególny dostawca platformy internetowej, zależne będzie od tego, do której grupy kwalifikować się będzie jego platforma.

Mówiąc najprościej im większa rola danego podmiotu w sieci tym więcej obowiązków będzie musiał spełnić. Najlepiej zobrazować sobie to na przykładzie piramidy. Podstawę piramidy stanowić będą platformy kwalifikujące się jako mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa, kolejnym fundamentem będą platformy zwykłe, a na samym jej szczycie bardzo duże platformy internetowe. Dostawcy usług znajdujących się na poszczególnych poziomach piramidy powinni właściwe dla nich obowiązki, ale również obowiązki określone dla niższych poziomów. Tym samym dostawcy platform kwalifikujących się jako mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa będą zobowiązani spełniać znacznie najmniejsza ilość obowiązków, niż do dostawcy bardzo dużych platform internetowych.

Obowiązki „zwykłych” platform internetowych

Spośród obowiązków zwykłych platform internetowych można wyróżnić następujące kategorie:

1) obowiązki związane z moderowaniem treści umieszczanych na platformach;
2) obowiązki dotyczące przejrzystości funkcjonowania internetowych platform handlowych;
3) obowiązki w zakresie przejrzystości reklam internetowych;
4) obowiązki sprawozdawcze platform internetowych.

Obowiązki bardzo dużych platform internetowych

Spośród obowiązków bardzo dużych platform internetowych można wyróżnić następujące kategorie:

1) obowiązki dotyczące zarządzania ryzykiem systemowym związanym z funkcjonowaniem bardzo dużych platform:
2) obowiązki związane z systemami rekomendacji;
3) zwiększone wymogi dotyczące przejrzystości reklam internetowych;
4) zasady dostępu do danych oraz kontroli danych;
5) obowiązek ustanowienia pracowników ds. zgodności z prawem, odpowiedzialnego za monitorowanie zgodności działania platformy z przepisami AUC.

Sankcje

Oczywiście AUC przewiduje kary za nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców przepisów rozporządzenia. Ustanowienie ostatecznej wysokości kar pozostawiono natomiast w gestii państw członkowskich. Niemniej jednak AUC przewiduje maksymalną wysokość kar pieniężnych, które mogą zostać nałożone na dostawców usług pośrednich.

Górne limity kar na gruncie AUC:

1) maksymalna wysokość kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorcę w związku z naruszeniem przepisów AUC nie może przekraczać 6% rocznego przychodu lub obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym;
2) maksymalna wysokość kary pieniężnej za udzielenie nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji, nieudzielenie odpowiedzi lub niepoprawienie nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji oraz niepoddanie się kontroli może wynieść do 1 % rocznego dochodu lub obrotu danego dostawcy usług pośrednich lub danej osoby w poprzednim roku obrotowym;
3) maksymalna wysokość okresowej kary pieniężnej nie może przekraczać 5% średniego dziennego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym w ujęciu rok do roku, liczonego począwszy od daty wskazanej w odnośnej decyzji.

Podsumowanie

Celem AUC jest między innymi wprowadzenie skutecznych mechanizmów zmierzających do zwalczania nielegalnych treści w Internecie, zapewnienie uczciwego i bezpiecznego środowiska w zakresie e-commerce oraz ujednolicenie tych kwestii na szczeblu unijnym.

Jesteśmy ciekawi jakie jest wasze zdanie na temat AUC. Czy taka regulacja waszym zdaniem była konieczna? A co ważniejsze, czy przyniesie ona zamierzony skutek? Podzielcie się z nami przemyśleniami na ten temat.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

 
 

 

Masz pytania? Napisz do nas:
info@kancelaria-it.pl

 

Dominika Steczko
Dominika Steczko
Aplikantka adwokacka. Z uwagi na silne powiązania z działalnością artystyczną już od najmłodszych lat, w centrum moich prawniczych zainteresowań znajduje się głównie prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie. Prywatnie miłośniczka tańca oraz teatru