parallax background

Rejestracja znaku towarowego nie wystarczy, aby mieć do niego pełne prawa…

Co IT i prawo autorskie ma ze sobą wspólnego, czyli prawnoautorskie ABC
25 stycznia 2022
Tajemnicza dyrektywa Omnibus, czyli o nadchodzącej rewolucji. 5 najważniejszych zmian.
13 czerwca 2022
 

Jeżeli tylko zleciłeś zaprojektowanie swojego firmowego logo innej osobie (grafikowi, agencji itd.), to rejestracja znaku towarowego nie wystarczy, aby uzyskać do niego pełnię praw.


To, o czym często zapominają firmy zlecające stworzenie logo, a co często wykorzystują graficy lub agencje marketingowe, to prawa autorskie do utworu.

W wielkim skrócie – prawo autorskie to zbiór norm i praw, które przysługują autorowi danego utworu. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Przekładając to na praktykę – grafik tworząc dane logo staje się jednocześnie jego autorem, a co za tym idzie przysługują mu z tego tytułu prawa autorskie do swojego utworu. Warto wskazać, że uznanie danej osoby za twórcę nie wymaga utrwalenia utworu – to znaczy nie wymaga zapisania tego utworu na żadnym materialnym nośniku np. komputerze, płycie itd. Z punktu widzenia prawa autorskiego wystarczy, że grafik tworząc logo uzewnętrzni je w taki sposób, aby ktoś inny mógł się z tym logiem zapoznać.

Prawa autorskie dzielimy na majątkowe i osobiste

Z godnie z treścią praw autorskich majątkowych to twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Powyższe oznacza, że grafik ma pełne prawo do korzystania ze stworzonego przez siebie logo, a co za tym idzie może wykorzystywać je na różne sposoby np. wydrukować lub zapisać na płycie CD, obracać oryginałem lub kopiami itd…

 
 
 
 

Jakie są konsekwencje rejestracji znaku towarowego, do którego nie posiadamy autorskich praw majątkowych?

Grafik może w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego wnieść sprzeciw przeciwko rejestracji Twojego logo jako znaku towarowego. Dodatkowo, grafik może także unieważnić już zarejestrowany znak towarowy, ponieważ narusza on jego prawa majątkowe.

Art. 164. ust. 1. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części […]w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1-3:

Art. 1321 ust. 1. Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W takim przypadku konieczne będzie udowodnienie, iż prawa majątkowe do utworu jakim jest logo przypadają Tobie – aby tak się stało konieczne jest:
• przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy umowy – ma charakter trwały, prawa przechodzą w całości na nabywcę;
• lub udzielenie licencji – prawa autorskie pozostają przy twórcy, a nabywca może korzystać z utworu przez ustalony czas.

Kiedy mamy już uregulowaną kwestię praw autorskich majątkowych, pozostają jeszcze kwestie autorskich praw osobistych.

Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem i w przeciwieństwie do autorskich praw majątkowych nie podlegają zbyciu, przeniesieniu, zrzeczeniu się czy też dziedziczeniu. Przyznają one twórcy prawo do m.in.:
• oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
• nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
• decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
• nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Co może zrobić firma, aby ustrzec się przed koniecznością np. oznaczania swojego logo nazwiskiem grafika, który je stworzył?

Najłatwiejszą i najbardziej popularną metodą jest zawarcie dodatkowej umowy, na mocy której twórca zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych (można także zawrzeć takie postanowienia w umowie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych). Co więcej, klauzula taka może również zawierać upoważnienie innej osoby do wykonywania autorskich praw osobistych – nie stanowi to przeniesienia praw osobistych.

Zabezpieczeniem dla wywiązywania się z powyższych zapisów będzie wprowadzenie stosownych kar umownych, które zniechęcą twórcę do zmiany zdania w zakresie niewykonywania autorskich praw osobistych.

 
 

Chcesz być informowany o nowych artykułach? Zapisz się do newslettera.


    Kornelia Żebryk
    Kornelia Żebryk
    Świeżo upieczony Prawnik. Do jej zainteresowań należy prawo nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Smart Cities i AI.